گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 5500

مخصوص استفاده در پرینتر 7050

تعداد چاپ 12000 برگ با پوشش 5%