گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 2060

مخصوص استفاده در پرینترهای 2130 / 2255

تعداد چاپ 700 برگ با پوشش 5%