گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 6600

مخصوص استفاده در پرینترهای 1230 / 9600 / 1430 / 1450

تعداد چاپ 6000 برگ با پوشش 5%