گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 2025

مخصوص استفاده در پرینترهای 2040 / 7220 / 7010 / 2970 / 2820

تعداد چاپ 2500 برگ با پوشش 5%