google8ad0e0c343fc8e7f.html

گلدن ترنج زرین ترنج پارس

نکته مهم در شارژ کارتریج...

در شارژ کارتریج لیزری تمام تونر داخل تانک تونر و بک تونر (تانک زائد) باید تخلیه شود . زیرا هنگامی که مخزن زائد پر باشد شارژ کارتریج شما بی نتیجه است و کارتریج پس از شارژ کارتریج دچار تونر ریزی از مخزن ضایعات میگردد.

هنگان شارژ کارتریج تمام تونر باقیمانده در مخزن اصلی نیز باید تخلیه شود .شارژ کارتریج با کیفیت مستلزم رعایت این نکات کوچک است.اگر هنگام شارژ کارتریج تونر باقیمانده در مخزن اصلی تخلیه نشود و تونر جدید روی آن ریخته شود چه اتفاقی میافتد؟

در شارژ کارتریج به دلیل اینکه احتمال زیادی دارد تونر شارژ با تونر داخل کارتریج همخوانی نداشته باشد و هنگام پرینت کیفیت کار بسیار پایین بیاید و شارژ کارتریج بی نتیجه میماند.

 

 

تونر قدیمی کارتریج در یک درجه حرارت خاص اکتیو شده و روی کاغذ ذوب میشود و تونری که هنگام شارژ کارتریج استفاده میشود در یک درجه حرارات دیگر اکتیو شده و ذوب میشود و این عدم همخوانی درجه حرارت ذوب باعث میشود شارژ کارتریج بی نتیجه بماند و تمام هزینه شما جهت شارژ کارتریج به هدر برود. نکته دیگر اختلاف کیفیت تونر ها است که پر رنگ بودن یا کم رنگ بودن کار و تعداد برگ پرینت به آن ارتباط دارد .

برخی از سودجویان که قیمت شارژ پایین و خدمات خاصی روی شارژ کارتریج میدهند این نکات را هنگام شارژ کارتریج رعایت نمی کنند. تمام تونر های سوخته و باقیمانده را با تونر جدید مخلوط میکنند تا  قیمت تونر هنگام شارژ کارتریج برایشان پایین تر تمام شود هر چند که گفتیم کیفبت کار شارژ کارتریج پایین می آید .شارژ کاران سود جو گاهی به دلیل صرفه جویی در وقت شارژ کارتریج اصلا تونر های دتخل را تخلیه نمیکنند که این باعث میشود بعد از شارژ کارتریج تونر ریزی از تانک ضایعات شروع شود.