گلدن ترنج

کارتریج 1000

مخصوص استفاده در پرینتر 1815

تعداد چاپ 1000 برگ با پوشش 5%