گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 96a

مخصوص استفاده در پرینترهای 2100 / 2200 

تعداد چاپ 5000 برگ با پوشش 5%