گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 93a

مخصوص استفاده در پرینتر  706 

تعداد چاپ 12000 برگ با پوشش 5%