گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج90a

مخصوصاستفاده در پرینترهای 601 / 602

تعداد چاپ 10000 برگ با پوشش 5%