گلدن ترنج

کارتریج 61a

مخصوص استفاده در پرینتر 4100 

تعداد چاپ 6000 برگ با پوشش 5%