گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 53a

مخصوص استفاده در پرینترهای 2014 / 2015 / 2727

تعداد چاپ 3000 برگ با پوشش 5%