گلدن ترنج

کارتریج 51a

مخصوص اشتفاده در پرینترهای 3005 / 3035 / 3027

تعداد چاپ 6000 برگ با پوشش 5%