گلدن ترنج

کارتریج 308،309

مخصوص استفاده در پرینترهای 3500 / 3550 

تعداد چاپ کارتریج مشکی 6000 برگ با پوشش 5%

تعداد چاپ کارتریج رنگی 4000 برگ با پوشش 5%