گلدن ترنج

کارتریج FX3

مخصوص استفاده در پرینترهای L300 / 250 / 350 / 90 / 60L280 

تعداد چاپ 2700 برگ با پوشش 5%